Home Kanaler Älvsbyn - Norrbottens pärla Kommunfullmäktige 161017

Kommunfullmäktige 161017

0
Kommunfullmäktige 161017
Publicerades den 19 okt. 2016

Kommunfullmäktiges sammanträde i Älvsbyns kommun 17 oktober 2016.
VISA MER av klickbar Ärendelista nedan (klicka på tiden nedan för att komma till ärendet):
(Starttid, eventuellt diarienummer, ärende)
0:00:00
* Välkommen

0:00:11
* Upprop

0:02:49
* Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll

0:03:12
* Prisutdelning för bästa namnförslag på bostadsområde Älvsbyn 25:1, Nya Västermalm

0:06:02
* Kommunens revisorer föredrar genomförda granskningsrapporter

0:36:50
* Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

0:41:08 (0341/16 – 000)
1. Delgivningar KF 2016-10-17

0:41:51 (0311/16 – 003)
2. Handlingsplan jämställdhet

0:44:44 (0016/16 – 008)
3. Motion (L) om att inrätta en budgetnämnd

0:57:15 (0017/16 – 008)
4. Motion (L) – lämna vice ordförandeposterna till oppositionen

1:14:25 (0018/16 – 008)
5. Motion (L) om att öppna kommunstyrelsesammanträdena för allmänheten

1:23:14 (0019/16 – 008)
6. Motion (v) om barnomsorg på obekväm arbetstid

1:34:16 (0418/15 – 041)
7. Tilläggsbudget investeringar – Kanis och gemensamt lönecentra

1:40:27 (0320/16 – 041)
8. Upphävande av beslut om plan för budgetramar för 2017 och 2018

1:41:25 (0312/16 – 041)
9. Budgetramar för verksamheten 2017 samt plan för 2018 och 2019

2:45:06 (0319/16 – 042)
10. Delårsrapport per augusti 2016

3:03:01 (0503/15 – 049)
11. Borgensåtagande

3:03:57 (0261/16 – 102)
12. Val av ledamot (v) i kommunstyrelsen och Gode män enligt fastighetsbildningslagen

3:06:16 (0275/16 – 102)
13. Val av ersättare (L) i kommunstyrelsen, budgetberedningen och styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB

3:07:13 (0239/16 – 106)
14. Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) – Årsredovisning 2015

3:08:43 (0339/13 – 214)
15. Ändring av detaljplanen för Altuna industriområde – Beslut om antagande

3:13:24 (0435/15 – 214)
16. Del av detaljplan för Älvsbyn 25:1 nya Västermalm – Beslut om antagande

3:15:22 (0317/16 – 293)
17. Beslut om placering av nytt särskilt äldreboende (SÄBO)

4:07:58 (0264/16 – 426)
18. Tillsyn och taxa enligt EU-förordning 98/2013 och lagen (2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer

4:09:51 (0313/16 – 450)
19. Renhållningsordning – Föreskrifter

4:11:15 (0321/16 – 612)
20. Förslag till samverkansavtal – fyrkantens gymnasiesamverkan

4:12:20 (0274/16 – 706)
21. Avgift för dödsboförvaltning

4:13:25
Avslutning