Pajalas Kommunfullmäktige från 3/4-2017

142
Publicerades den 5 apr. 2017

Mötets pauser är borta, samt att uppropet saknar ljud.

Ärenden
1.Valärende – Kommunfullmäktige
2.Valärende – Plan- och miljönämnden
3.Valärende – Pajalabostäder
4.Valärende – Socialnämnden
5.Valärende – Kommunstyrelsen
6.Valärende – Kultur- och utbildningsnämnden
7.Valärende – Gymnasienämnden
8.Avsägelse av förtroendeuppdrag
9.Valärende – God man för jordbruks- eller skogsbruksfrågor
10.Valärende – Direktionen för Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
11.Valärende – Norrbottens kommuner
12.Valärende – Direktionen för Lapplands kommunalförbund
13.Revisionsberättelse 2016
14.Årsredovisning 2016
15.Ansvarsfrihet för år 2016
16.Investeringsmedel till ledningsnät
17.Budgetram 2018-2020
18.Politisk omorganisation
19.Revidering av kommunstyrelsens reglemente
20.Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
21.Partistöd
22.Försäljning av Junosuando 10:19 och Junosuando 7:14
23.Tillgänglighetspolicy
24.Investeringspolicy
25.Rekryteringspolicy
26.Policy för hantering av bisysslor
27.Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd
28.Motion – Införande av valfrihetssystem, vård- och omsorgsboende
29.Motion – Införande av valfrihetssystem, hemtjänstval
30.Anmälan av motioner
31.Interpellationer och frågor

Video/Youtube Pajala Kommun