Tavarius Shine blockar Norrköpings Nathan Dawit

BC Luleås Tavarius Shine blockar Norrköping Dolphins Nathan Dawit.