Kommunfullmäktige 170424

0
Kommunfullmäktige 170424
Publicerades den 26 apr. 2017

Kommunfullmäktiges sammanträde i Älvsbyns kommun 24 april 2017.
VISA MER av klickbar Ärendelista nedan (på dator kan du klicka på tiden nedan för att komma till ärendet):
(Starttid, eventuellt diarienummer, ärende)
0:00:00
* Välkommen

0:01:30
Maria Stenberg regionstyrelsens ordförande berättar om Region Norrbottens nya uppdrag.

0:28:18
Kommunens revisorer föredrar genomförda granskningar 2016.

0:56:27
* Upprop

0:58:41
* Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll

0:59:34
* Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

1:12:24 (0131/17)
1. Delgivningar KF 2017-04-24

1:12:49 (0066/17 – 003)
2. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

1:15:13 (0069/17 – 003)
3. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

1:16:05 (0056/17 – 008)
4. Interpellation (sd) om förbud mot fordonstrafik i korsningen Nygrensvägen-Nygrensvägen

1:23:00 (0392/16 – 008)
5. Motion (c) – Åtgärder kring förbättrad kostnadseffektivitet

2:08:59 (0447/16 – 008)
6. Motion (sd) Läcker Lavergruvan eller läcker inte Lavergruvan

2:29:53 (0068/17 – 042)
7. Årsredovisning 2016

2:54:33 (0137/17 – 042)
8. Revisionen – Revisionsberättelse för år 2016

3:01:05 (0098/17 – 041)
9. Anslagsöverföringar av investeringar från 2016 till 2017 års investeringsbudget

3:02:02 (0093/17 – 102)
10. Val av ledamot/ersättare (ns) i kommunstyrelsen

3:03:18 (0125/17 – 102)
11. Val av ledamot (v) i KS, AOU, Älvsbyns Energi AB, Gode män enligt fastighetsbildningslagen och ersättare i BUB, PU och SNPÄ

3:07:36 (0113/17 – 104)
12. Partistöd – riktlinje och blankett för redovisning

3:08:52
Avslutning